Algemene Voorwaarden

1 Toepasselijkheid

De webshop wordt uitgebaat door NASSAU Scheepsbenodigdheden BVBA, met maatschappelijke zetel te 2030 Antwerpen, Asiadok-Oostkaai 28D, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer 0552.681.848, BTW BE 0552.681.848 (hierna ‘NASSAU Scheepsbenodigdheden’). Door het plaatsen van een bestelling verklaart de klant zich akkoord met de huidige algemene voorwaarden.

Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op iedere aanbieding, offerte, bestelling, levering of overeenkomst tussen NASSAU Scheepsbenodigdheden en haar klanten, steeds met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de klant, behoudens schriftelijk en uitdrukkelijk akkoord van onzentwege. De aanvaarding van deze algemene voorwaarden impliceert dan ook dat de klant volledig verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene (aankoop)voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden binden de partijen behoudens andersluidende, uitdrukkelijke, schriftelijke afwijkingen overeengekomen tussen partijen. Zulke afwijkende bedingen gelden slechts met betrekking tot die punten van deze algemene voorwaarden waar ze uitdrukkelijk betrekking op hebben.

Wanneer in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar een ‘consument’, wordt bedoeld: iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen, conform artikel I.1. van het Wetboek Economisch recht.

2 Bestellingen

Bestellingen gebeuren online via de website www.nassau.be en worden pas uitgevoerd nadat (i) de klant de betaling ervan integraal heeft verricht en (ii) ze vervolgens schriftelijk of digitaal werden bevestigd/aanvaard door NASSAU Scheepsbenodigdheden.

De klant krijgt deze bevestiging/aanvaarding en een overzicht van zijn bestelling per e-mail.

Getoonde modellen, opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen op de website van NASSAU Scheepsbenodigdheden zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding; de klant kan hier geen rechten uit ontlenen.

3 Prijzen

De prijzen van de goederen van NASSAU Scheepsbenodigdheden staan vermeld op de website, worden uitgedrukt in Euro en worden vermeld, zowel inclusief btw (consumenten), als exclusief btw (andere).

Behoudens andersluidend beding omvatten de vermelde prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de klant. De kosten van transport en levering worden evenwel afzonderlijk en duidelijk vermeld bij iedere bestelling (zie Artikel 5).

Kortingen worden niet aanvaard tenzij uitdrukkelijk aangeduid op de website.

Eventuele wijzigingen in de prijs ten gevolge van onder meer wijzigingen in de in- en uitvoerrechten, in het btw-tarief, in de wisselkoersen, in de vrachtkosten, in de verzekeringskosten, die na het verrichten van de bestellingen tussenkomen, zijn ten laste van de klant. Voornoemde opsomming is niet limitatief, doch enkel exemplatief.

4 Betaling

Het is de klant niet toegestaan op de koopprijs enig bedrag in mindering te brengen wegens een door hem gestelde tegenvordering op NASSAU Scheepsbenodigdheden. Schuldvergelijking is derhalve uitgesloten.

5 Levering

Er wordt pas geleverd na ontvangst van de betaling.

De aangegeven leveringstermijnen zijn slechts indicatief en niet bindend. De overschrijding van de eventuele leveringsdata kan door de klant niet ingeroepen worden om de ontbinding van de overeenkomst te vragen, een schadevergoeding te vorderen ten laste van NASSAU Scheepsbenodigdheden of om een andere aanspraak tegenover NASSAU Scheepsbenodigdheden te laten gelden.

Goederen worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat.

Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

De verzendkosten worden aangeduid tijdens het bestellingsproces in onze webshop.

6 Verplichting tot afname

In geval de klant de bestelling weigert, de overeenkomst beëindigt of er geen uitvoering aan kan worden gegeven door toedoen van de klant, dient hij NASSAU Scheepsbenodigdheden een forfaitaire schadevergoeding te betalen van 20% op het totaalbedrag van de overeenkomst, onverminderd het recht van NASSAU Scheepsbenodigdheden om een hogere schadevergoeding te vorderen, in de mate dat het bestaan van een grotere schade wordt bewezen. Dit artikel is niet van toepassing op een consument binnen de marges van het herroepingsrecht zoals hierna bepaald (artikel 7).

7 Herroepingsrecht

Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, aangetekend aan NASSAU Scheepsbenodigdheden te worden verzonden:

in geval van zichtbare gebreken/beschadiging, binnen de twee (2) kalenderdagen te rekenen vanaf de dag volgend op de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde fysiek bezit neemt van het goed; of
in geval van klacht wegens niet-conforme levering, binnen de zes (6) kalenderdagen te rekenen vanaf de dag volgend op de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde fysiek bezit neemt van het goed; of
in geval van verborgen gebreken, binnen de zes (6) kalenderdagen na ontdekking van het gebrek door de klant of na het moment waarop hij dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen doen.

De termijnen vermeld onder punt b) en c) worden voor consumenten verlengd tot 2 maanden te rekenen vanaf de vaststelling van het gebrek.

Na deze termijn zullen leveringen en prijzen beschouwd worden als zijnde definitief en volledig aanvaard.

In overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek Economisch Recht, geniet de klant die een consument is tevens een herroepingsrecht. Voor alle niet-gepersonaliseerde goederen heeft de consument het recht deze, zonder opgaaf van reden, binnen veertien (14) kalenderdagen te rekenen vanaf de dag volgend op de dag waarop de consument of door de consument aangewezen derde ervan fysiek bezit neemt, te retourneren. De consument heeft niet het recht om verzegelde producten na opening te retourneren indien de terugzending daarvan niet mogelijk is om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne.

Alle geretourneerde goederen worden door NASSAU Scheepsbenodigdheden geïnspecteerd bij ontvangst. Zowel bij terugzending ingevolge een klacht, als bij uitoefening van het herroepingsrecht, maakt de klant geen aanspraak op terugbetaling indien het goed verder is gebruikt dan noodzakelijk voor de beoordeling, indien de verpakking is beschadigd en/of het goed niet in de originele verpakking werd geretourneerd. Alle originele etiketten, stickers en zegels dienen nog onbeschadigd aan het goed gehecht te zijn.

Zodra NASSAU Scheepsbenodigdheden een retourzending ontvangt, stuurt NASSAU Scheepsbenodigdheden de klant een e-mail ter bevestiging.

Indien het goed tijdig en – behoudens bij terugzending ingevolge klachten die betrekking hebben op schade/gebreken – intact, volledig en in nog (her)verkoopbare staat wordt teruggezonden (zie hierboven), krijgt de klant restitutie van de aankoopprijs van het goed binnen twee weken na retourontvangst op het daartoe door hem doorgegeven bankrekeningnummer of via terugstorting op uw kredietkaart of paypall-rekening.

In alle voormelde gevallen zijn de kosten van terugzending voor rekening van de klant. NASSAU Scheepsbenodigdheden aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade of verlies tijdens de terugzending, dus de klant dient ervoor te zorgen dat het goed behoorlijk verpakt aan NASSAU Scheepsbenodigdheden wordt teruggezonden.

Retouradres: Asiadok-Oostkaai 28D, 2030 Antwerpen, België.

8 Ontbinding

Wanneer de klant nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, kan de verkoop van rechtswege, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder voorafgaande ingebrekestelling door NASSAU Scheepsbenodigdheden worden ontbonden, onverminderd de rechten van NASSAU Scheepsbenodigdheden op alle schadevergoedingen en intresten. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven verstuurd door NASSAU Scheepsbenodigdheden zal hiervoor volstaan.

9 Eigendomsvoorbehoud

Alle goederen blijven eigendom van NASSAU Scheepsbenodigdheden tot volledige betaling van de prijs. Betaalde voorschotten blijven door NASSAU Scheepsbenodigdheden verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop. Alle door NASSAU Scheepsbenodigdheden in redelijkheid gemaakte kosten om de goederen waarop het eigendomsvoorbehoud rust weer in haar bezit te krijgen, komen voor rekening van de klant.

De klant verplicht zich reeds nu, met betrekking tot de uitoefening door NASSAU Scheepsbenodigdheden van haar recht op terugname, alle mogelijke medewerking te verlenen.

10 Garantie

Op de leveringen van de goederen zijn de garantiebepalingen van de respectieve fabrikanten van toepassing.

NASSAU Scheepsbenodigdheden zal binnen de garantiebepalingen van de fabrikant(en) en onverkort haar eigen aansprakelijkheid, de goederen herstellen, dan wel vervangen.

Werkzaamheden door de klant gedurende de garantietermijn(en) aan de goederen verricht, anders dan tot behoud van de goederen, doen het recht van de klant jegens NASSAU Scheepsbenodigdheden en de fabrikant(en) uit hoofde van de verstrekte garantie(s) vervallen.

11 Aansprakelijkheid

Indien NASSAU Scheepsbenodigdheden aansprakelijk is voor de door de klant geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van NASSAU Scheepsbenodigdheden te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar verzekeraar in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Ingeval de verzekeraar van NASSAU Scheepsbenodigdheden niet uitkeert of de schade niet onder een door NASSAU Scheepsbenodigdheden gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van NASSAU Scheepsbenodigdheden beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde goederen c.q. de verrichte werkzaamheden.

NASSAU Scheepsbenodigdheden kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld, uit welken hoofde ook, voor haar lichte fout, of deze van haar aangestelden. NASSAU Scheepsbenodigdheden kan in alle omstandigheden slechts aansprakelijk worden gesteld voor de schade die voorzienbaar was ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst met de klant en die het rechtstreeks gevolg is van haar tekortkomingen. NASSAU Scheepsbenodigdheden kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor enige onrechtstreekse (gevolg)schade, zoals onder meer gederfde winst, verlies van omzet, reputatieschade, verliezen voortvloeiende uit onderbrekingen van de werkzaamheden van de onderneming van de klant, verlies of beschadiging van gegevens, operationele en/of administratieve (meer)kosten, verlies van goodwill en dergelijke meer.

12 Overmacht

NASSAU Scheepsbenodigdheden zal niet in gebreke zijn of anderszins aansprakelijk zijn voor enige vertraging of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst met de klant, indien dergelijke vertraging of tekortkoming gebeurt door een oorzaak die onvoorzienbaar en onafhankelijk is van haar redelijke controle, met inbegrip, maar niet beperkt tot, staking, in – en uitvoerverboden, wegblokkades, brand, oorlog, terroristische aanslagen, muiterij, ongeregeldheden, natuurrampen, epidemieën, gebrek of vertraging in vervoer en dwingende wijzigingen van de daartoe bevoegde overheden. Deze omstandigheden geven aan NASSAU Scheepsbenodigdheden het recht de overeenkomst met de klant op te schorten, zonder ter zake van deze opschorting gehouden te zijn tot enige schadevergoeding jegens de klant.

13 Bewijs

NASSAU Scheepsbenodigdheden en de klant aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld: e-mail).

14 Nietigheid Artikel Algemene Voorwaarden

Indien en voor zover enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig mocht zijn of worden verklaard, of mocht wijzigen, zal dit geen effect hebben op de geldigheid van de andere bepalingen.

15 Geschillen

Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de plaats waar de maatschappelijke zetel van NASSAU Scheepsbenodigdheden is gevestigd, zij het dat NASSAU Scheepsbenodigdheden zich altijd het recht voorbehoudt het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de klant is gevestigd. Gebeurlijke betwistingen vanwege de klant ontslaan hem niet van de verplichting om binnen de termijn te betalen.

Op alle bestellingen, leveringen, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen is uitsluitend het Belgisch recht, met uitsluiting van de bepalingen van het internationaal privaatrecht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.